Oficjalny Komunikat Komisji Europejskiej informuje o podjęciu działań prawnych w stronę Niemiec i Francji w związku z kolejnym wprowadzeniem przepisów o płacy minimalnej.

Jak się okazuje, Komisja w pełni popiera zasadę minimalnego wynagrodzenia. Jednak stanowisko, które obejmuje mówi, że stałe objęcie nią wszystkich operacji na terytorium Niemiec i Francji w sposób nieproporcjonalny ingeruje w swobodę świadczenia usług oraz przepływu towarów.

Po wymianie informacji pomiędzy Komisją a rządem Francji na temat dekretu wykonawczego do Loi Macron, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br., Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia. Jest to pierwszy formalny krok w procedurze w sprawie naruszenia przepisów UE.

Ponadto, Komisja zdecydowała się skierować dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia do władz niemieckich. Jest to kolejny krok w rozpoczętej w maju 2015 r. procedurze o naruszenie przepisów UE. Pomimo wielomiesięcznych rozmów mających na celu polubowne zakończeniu sporu, żadna z przekazanych przez Niemcy odpowiedzi oraz wyjaśnień nie rozwiały w pełni zasadniczych uwag Komisji.

W obu przypadkach, Komisja uważa, że objęcie płacą minimalną międzynarodowych operacji transportowych mających niewielki związek z terytorium państwa, na którego terenie świadczony jest przewóz, nie może być uzasadnione, gdyż tworzy nieproporcjonalne bariery administracyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.