KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest „UNIWAR” sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul, Północna 20 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS  pod numerem  0000440261, REGON 243087346, NIP 6332231388, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 1. a) zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 2. b) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

 1. a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 2. b) podmioty, którym Administrator zobowiązana jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 3. c) odbiorcy danych tacy jak: osoby realizujące umowę będące pracownikami Administratora, banki, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, osoby i podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym

do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:

 1. a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 2. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 3. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 5. e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani,

że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9) Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: angelika.stachowska@uniwar.pl

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.